adres Kancelaria Adwokacka Nadia Tomkiewicz ul. Albatrosów 7, 30-716 Kraków
adres adwokat@kancelariatomkiewicz.pl     adres tel.: 784 717 972

Aktualności

 

 

16 02.2021

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Jak wygląda procedura przyznania jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej? 
Procedura otrzymania dofinansowania wydaje się być często skomplikowana i trudna, co może spowodować rezygnację z tego typu pomocy. W rzeczywistości jednak wystarczy odrobina wysiłku i będziemy mogli cieszyć się rozpoczęciem własnej działalności oraz finansowym wsparciem. 


Aby otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej w pierwszej kolejności należy uzyskać status osoby bezrobotnej, czyli zarejestrować się w urzędzie pracy. Status ten utrzymać do czasu podpisania umowy o dofinansowanie i rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że osoba bezrobotna nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego itp., lub też czynności tych ze swojej winy przerwać. Innymi słowy, jeśli Urząd Pracy zdecyduje się Was w jakiś sposób zaktywizować, nie można się temu bez ważnej przyczyny sprzeciwić, bardzo często bowiem działanie takie może się zakończyć nawet utratą statusu bezrobotnego. Kolejnym warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub jej zakończenie na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli już kiedyś otrzymaliśmy środki z Funduszy Pracy lub innych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, to na kolejną dotację na założenie działalności również nie mamy co liczyć. 
Ostatnimi z warunków ogólnych są brak skazania w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku na przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także brak złożenia wniosku w innym urzędzie. 
Dalsze warunki uzyskania dofinansowania mogą być również zależne od tego czy dany urząd posiada swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności. Na przykład niektóre urzędy określają, jak długo musisz być zarejestrowany jako osoba bezrobotna, jakiej wysokości powinieneś posiadać wkład własny, czy przewidziane są szkolenia, które musisz odbyć, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie.
Dodatkowo od tego z jakiego źródła pochodzą środki na dofinansowanie zależne jest kto i na jakich warunkach może z nich skorzystać. Z reguły Urzędy Pracy korzystają z 3 źródeł finansowania:
- z Funduszu Pracy (dla wszystkich),
- z regionalnych programów operacyjnych (dla osób w wieku 30-lat i więcej),
- z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dla osób do 29 r.ż.). 

Gdy już zapoznamy się z obowiązującymi zasadami i stwierdzimy, że spełniamy wszystkie warunki aby otrzymać dotację, musimy zaczekać na nabór wniosków o dofinansowanie w danym urzędzie i złożyć go w określonym w terminie. Kluczowe jest zachowanie terminu, gdyż wszystkie wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpoznania. 
Sam wniosek składamy na formularzu, który znajdziemy w ogłoszeniu lub na stronie urzędu pracy wraz z wszystkimi załącznikami. Najczęściej będzie to:
- życiorys, dyplomy lub świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy, potwierdzenie ukończenia kursów, generalnie dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu określonego rodzaju działalności,
- dokumenty potwierdzające prawo do lokalu (aby móc otrzymać dotację musimy mieć zabezpieczony lokal w którym będziemy prowadzić działalność, w zależności od tytułu prawnego konieczny będzie akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.), 
- dokumenty potwierdzające zabezpieczenie dotacji, na wypadek złamania warunków umowy (np.  poręczenie – podpisujemy weksel wraz z osobą, która poręczy zwrot pieniędzy, akt notarialny z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, blokada konta, gwarancja bankowa), 
- dokumenty potwierdzające prawo własności pojazdów jeśli będziemy je wykorzystywać w prowadzonej działalności. 
Warto również zaopatrzyć się w referencje, listy intencyjne, które uwiarygodnią chęć prowadzenia działalności.
Na tym etapie najczęściej wystarczające są kserokopie dokumentów i oświadczenia (np. o wyborze zabezpieczenia). 
Co do samego wniosku wskazujemy w nim przede wszystkim adres działalności, numer PKD, opisujemy czym będziemy się zajmować, opisujemy rozeznanie rynku oraz najważniejsze, czyli specyfikację kosztów rozpoczęcia działalności, na które przeznaczymy otrzymaną dotację. Zależą one od branży, w której będziemy działać, ale warto wskazywać średnie ceny rynkowe dla danych wydatków, aby urząd nie zakwestionował tych kosztów.

Z uwagi na pandemię covid-19, urzędy pracują w tej chwili głównie zdalnie i nie przyjmują petentów osobiście. Większość spraw załatwianych jest drogą elektroniczną lub za pomocą platform do obsługi klienta. Tak na przykład zarejestrujemy się w urzędzie jako osoba bezrobotna. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie musimy koniecznie podpisać i złożyć w urzędzie na dzienniku podawczym lub wysłać pocztą. 

Ufff… Na ocenę wniosku urząd ma 30 dni. Po złożeniu wniosku pozostaje czekać na pismo z urzędu w którym dowiemy się czy urząd podpisze z nami umowę o dofinansowanie. Z pisma dowiemy się również ile otrzymaliśmy punktów oraz czy wszystkie wskazane przez nas wydatki zostały zaakceptowane, czy też należy dokonać korekty specyfikacji. Urząd może nałożyć na nas dodatkowe warunki przy podpisaniu umowy, na przykład zastrzec, że na zakup komputera nie możemy przeznaczyć więcej niż 3.000,- zł, co oznacza, że różnicę powyżej tej kwoty będziemy musieli pokryć sami. 

W piśmie będzie wskazany termin do którego należy zawrzeć umowę z urzędem pracy o dofinansowanie. Nie podpisanie umowy we wskazanym terminie spowoduje, że nie otrzymamy dotacji. Jest to jednak czarny scenariusz. Najczęściej urząd pozostawia trochę czasu, aby można na spokojnie wszystko przygotować, podpisać z nimi umowę i rozpocząć działalność. W międzyczasie będziemy musieli dostarczyć do urzędu oryginały dokumentów, oświadczeń, w szczególności dokumenty dotyczące lokalu oraz zabezpieczenia dotacji. 
Następnie podpisujemy umowę, w terminie kilku dni otrzymujemy dofinansowanie, a po otrzymaniu tych środków mamy obowiązek rozpocząć działalność gospodarczą, to jest wpisać się do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Najpewniej będziemy również zobowiązani do powiadomienia urzędu o wpływie środków na nasze konto. Należy pilnować terminów określonych w umowie, to jest do kiedy musimy wpisać się do CEiDG, z reguły jest to ok 14 dni od podpisania umowy. 

Po założeniu działalności, jesteśmy zobowiązani w terminie dwóch miesięcy do wydania środków z dofinansowania zgodnie z umową i wstępnego rozliczenia wydatków z urzędem poprzez przedstawienie faktur. Od tego momentu pozostaje nam tylko prowadzić działalność nie krócej niż 12 miesięcy i ostatecznie rozliczyć się z urzędem pracy.

Wysokość dofinansowania może różnić się w zależności od możliwości danego urzędu, jednakże nie będzie ono wyższe niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W Krakowie w roku 2020, przyznawana kwota wynosiła 22.000,- zł.

Czy to dużo, czy mało, kwestia względna, ale dla wielu jest to kwota, o którą warto się starać. 


Serdecznie zachęcam wszystkich, którzy mają taką możliwość do skorzystania z okazji i podjęcia próby otrzymania dotacji. Chętnie służę radą i pomocą w tej materii. powrót ››


 


"Lojalność jest najpierwszym i najwazniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje adwokata przed sądem"

Fernand Payen

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Nadia Tomkiewicz
ul. Albatrosów 7, 30-716 Kraków,
NIP: 679-30-46-200,
adwokat@kancelariatomkiewicz.pl
tel. 784 717 972

Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00. 

Social Media